Besøk oss på LinkedIn

«Digital agenda for Norge» - fra talk til walk

Erlend Vestre blogger på "Dagens Perspektiv"

Artikkelen er publisert på DagensPerspektiv.no, 22. november 2016 

 

Har virksomhetsledere og IT-ledere for lav digital kompetanse? Nå kan de vente seg et digitalt taktskifte?

Regjeringen varsler et digitalt taktskift og høyere ambisjonsnivå gjennom stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge». Da skal vi forvente å finne tydelige uttalte ambisjoner i form av visjoner, mål og krav i budsjettene og i de dokumentene departementene bruker til å styre underliggende virksomheter.

Et varsel om digitalt taktskifte

I stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge» er budskapet tydelig. Vi må bli mer produktive. Både i Produktivitetskommisjonens rapport og i Perspektivmeldingen pekes det på at bruk av teknologi står sentralt for å forbedre og fornye offentlig sektor i Norge, og at det er et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT. Meldingens budskap er en sterk og strategisk satsing. Det skal legge til rette for at offentlig sektor er i stand til å realisere disse gevinstene. Med denne meldingen varsler regjeringen et digitalt taktskifte og høyere ambisjonsnivå.

Med en slik uttalt ambisjon kan en forvente å finne igjen tydelige uttalte ambisjoner i form av visjoner, mål og krav i de dokumentene departementene bruker til utforming av politikk og til styring av underliggende virksomheter. Det vil si den årlige budsjettproposisjonen og tildelingsbrevene til virksomhetene som er underlagt departementene. Sammen med komitéinnstillingene legger budsjettproposisjonen et viktig grunnlag for departementene sitt arbeid i det aktuelle budsjettåret.

For å bekrefte om denne antagelsen er korrekt har jeg gått gjennom budsjettproposisjonene til tre departementer for 2016 og 2017, og tildelingsbrevene for 2016 til 13 virksomheter underlagt de tre departementene. Departementene og virksomhetene er valgt ut fra en antagelse om at de har et samfunnsansvar som dekker publikumsrettede tjenester, og som til dels også krever samhandling med andre etater for at tjenestene skal skape mest mulig verdi både for den enkelte bruker og for effektivisering av virksomhetens oppgaveløsning.

Hva fant jeg?

Jeg fant liten grad av helhetlig og strategisk satsing i 2016, men med økt strategisk fokus i 2017. Kun i Justisdepartementets budsjett for 2017 formidles det et budskap om en strategisk helhetlig tilnærming til digitalisering av en større del av departementets ansvarsområde gjennom digitalisering av straffesakskjeden. Denne tilnærmingen finner vi igjen i tildelingsbrevene med krav til digitalisering og omtale av digitale prosjekter.

I Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet sine budsjetter er budskapet mer fragmentert. Det skyldes til dels at de ikke har den samme kombinasjon av virksomheter som utgjør en tydelig sammenhengende verdikjede som i justissektoren. Men samtidig formidles det en erkjennelse av mangelfullt strategisk fokus på enkelte områder, og at det nå jobbes med å korrigere dette. I tildelingsbrevene for 2016 er det derimot intet å spore av styringssignaler knyttet til digitalisering.

Hva betyr det jeg fant?

Konsulentselskapet Rambøll gjennomfører årlig undersøkelsen «IT i praksis», som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Rapporten for 2016 viser at IT-ledere i statlige virksomheter ser et begrenset potensial i økt digitalisering sammenlignet med kommunene. Bare halvparten av statlige virksomhetsledere mener at det i høy grad er mulig å øke andelen av digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Dette kan være et uttrykk for at digitaliseringsgraden i staten relativt sett er høy, og at det allerede er etablert en rekke digitale tjenester for sluttbrukerne.

Statlige virksomheter er som hovedregel høyere i den digitale tjenestetrappen enn kommunene. Flere statlige virksomheter har også en mer tilbaketrukket rolle, med relativt begrensede kontaktflater med målgrupper blant innbyggere og næringsliv. En ikke ubetydelig del av offentlig tjenesteyting er tross alt manuell, og vil også være det i den digitale tidsalderen. Det betyr at det er mye annet som også gis fokus og prioritet i departementenes budsjetter og styringsdokumenter. Vi kan ikke uten videre forvente at digitalisering vil få den samme betydningen innenfor alle områder i forvaltningen, hvilket vil påvirke både målformuleringer og budsjettprioriteringer.

På den annen side kan dette være et uttrykk for manglende forståelse og kompetanse innen den strategiske betydningen IT og digitalisering kan ha for tjenesteutviklingen. Er det slik at virksomhetsledere og IT-ledere har for lav digital kompetanse til å gjøre realistisk å vurdere nåsituasjonen til sin virksomhet i forhold til forbedringspotensialet ved bruk av digital teknologi? Rambøll sin rapport indikerer også at det er mye talk the talk, og vesentlig mindre walk the talk. Spesielt gjelder dette tjenester som virkelig utnytter effektpotensialet til digital teknologi, der essensen er å tilpasse virksomhetenes organisering og prosesser slik av effektiviseringsgevinster kan tas ut. Å ta ut effektiviseringsgevinster er noe offentlig sektor er notorisk dårlig til, hvis vi skal tro diverse rapporter og egenerklæringer på ulike konferanser for offentlig sektor.

Regjeringen har en tydelig ambisjon om å ta ut et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT. Det krever en modenhet der visjoner, mål og strategier driver bruken av digital teknologi slik at virksomhetene blir vesentlig mer effektive. Min gjennomgang av budsjettproposisjoner og tildelingsbrev indikerer en mangel på en mer strategisk og helhetlig tilnærming til hvordan digital teknologi vesentlig kan endre den måten offentlige virksomheter kan løse sine oppgaver på, både direkte ut mot innbyggere og næringsliv, men også samhandlingen mellom offentlige virksomheter.

Fra talk til walk - effektiviseringspress og brukerdrevet forståelse?

Kan vi forvente en mer helhetlig og strategisk satsing på digitale tjenester de neste årene som er med i samsvar med Regjeringens vyer i «Digital agenda for Norge»? Finansministeren har uttalt at budsjettet for 2017 er det siste budsjettet som blir smurt med oljepenger. Regjeringen har i flere år gjennomført effektivitetskutt i budsjettene til statlige virksomheter. Statlige virksomheter bør derfor ha et betydelig behov for forenkling og effektivisering gjennom digitalisering. Regjeringen har i 2016 også pålagt alle statlige virksomheter å kartlegge hvordan brukerne opplever virksomheten. Det kan gi en bedre forståelse for at det er et større potensial for forbedring og fornyelse av forvaltningen, og dermed være et grunnlag for en tydeligere satsing på digitalisering som et strategisk tiltak for statlige virksomheter. Hvis dette slår til kan vi forvente tydeligere mål og prioriteringer for digitalisering i styringen av statlige virksomheter enn det jeg fant for årene 2016 og 2017.

.

   

Les også tidligere innlegg fra Erlend

Teknologi er ikke Regjeringens største digitale utfordring - 3.10.2016

Digitalisering av offentlig sektor er i fokus. Fokuset drives av de mange mulighetene som følger av utviklingen av teknologi og av digitale tjenester i privat sektor. De digitale tjenestene skal sette brukerne i sentrum og være helhetlige på tvers av virksomheter og sektorer. Den ambisjonen utfordrer grunnleggende trekk ved offentlig sektor.

Tvetydige politikere er nødvendig for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp - 8.8.2016

Mange etterspør tydeligere politikere og uttrykker frustrasjon over det som oppleves som politisk tåketale. Paradokset er at tvetydige politikere er nødvendig for at samfunnet ikke skal stoppe helt opp.    

Innovasjon. Nirvana eller Armageddon? - 1.6.2016

Erlend spør om vi vil evne å styre og kontrollere innovasjon på de områdene der menneskehetens undergang er et mulig resultat, i sin blogg på "Dagens Perspektiv".

Troen på det uoppnåelige? - 9.5.2016

Erlend kommenterer produktivitetskommisjonens siste rapport og spør om den konkluderer med noe som er uoppnåelig.

Digital innovasjon – om å feile raskt og feile billig - 16.11.2015

Denne gang sammen med Tov Tovsen: Skyene er mørke og truende i horisonten. Værmelderne er ikke entydige. Alle forståsegpåere peker på viktigheten av innovasjon nå som oljealderen er på hell. Den som skal lykkes må både være risikovillig og smidig.

Digital tillit - 2.11.2015

Lønnsomme digitale tjenester forutsetter digital tillit hos brukerne. Virksomheter som ikke skaper nødvendig tillit vil tape i kampen om brukerne. Det gjelder både private og offentlige virksomheter, selv om konsekvensene blir forskjellige

Hvordan bygge tilit - 29.7.2015

I artikkelen argumenterer han for at de lederne og organisasjonene som oppnår de beste resultatene er de som skaper resultater i samarbeid med andre, og at resultatfremmende samarbeid forutsetter tillit. Videre peker han på ulike måter å bygge slik tillit på.

Digitale plikter - 25. juni 2015

I dette innlegget reflekterer han litt over skattedirektør Hans Christian Holte sin kronikk i Dagens Næringsliv: "Fra forenklet til for enkelt?"  

Et prosjekt er en båt. Interessentene er havet - 16. juni 2015

Temaet denne gangen er viktigheten av god interessentstyring, og at det innebærer mer enn å lage en kommunikasjonsplan.

Ledelse av uløselige problemer - 14. desember 2014

Håndtering av svært komplekse problemer i samfunnet stiller nye og utfordrende krav til lederskap i offentlige sektor, en sektor mange mener er preget av fravær av god ledelse.

De vises stein - 8. desember 2014

Bedre koordinering er fenomenet som politikere og byråkrater i alle land jakter på. Skal vi som borgere oppleve at våre felles fremtidige utfordringer blir håndtert på en tilfredsstillende måte, må løsninger utformes og implementeres på en bedre måte enn i dag. Det er forvaltningens svar på De vises stein. 

Forvaltningens styringsprinsipper svekker evnen til å løse fellesskapets utfordringer - 6. oktober 2014

Her følger han opp forrige innlegg ”Regjeringens uløselige problemer”. I dette nye innlegget er hans påstand at forvaltningens styringsprinsipper svekker evnen til å løse fellesskapets utfordringer.

Regjeringens uløselige problemer - 15. september 2014 

Den blåblå regjeringen er snart ett år inn i realiseringen av sin politiske plattform. I valgkampen om tre år vil mange av de viktigste sakene i plattformen fortsatt være uløste, fordi de ikke lar seg løse. 

Det innovative spenningsfeltet - 18. mars 2014

Om innovasjon i Offentlig sektor. 

Sterkere politisk lut for lønnsomme offentlige anskaffelser - 27. februar 2014

"I et debattinnlegg i DN 27.01 skriver Roar Jakobsen og andre bidragsytere at rigide regler og enda stivere praksis ved offentlige anskaffelser gir store tap. Medisinen som foreskrives er et betydelig kompetanseløft. Det er vel og bra, men en vesentlig forbedring av situasjonen krever flere virkemidler og sterkere lut".  

Innlegget er også publisert på Digi.no

Lønnsomme feil - 20. februar 2014

"Regjeringen har en tydelig ambisjon om avbyråkratisering gjennom færre regler og retningslinjer. Det krever større toleranse for udekkede behov, feil og mangler, men også rom for lønnsomme feil."  

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon