Besøk oss på LinkedIn
ForsideOm Devoteam Fornebu ConsultingAkkreditert konsulentselskap › P3M3® Modenhetsanalyse ›

P3M3® Modenhetsanalyse

P3M3® - Modenhetsanalyse av portefølje, program og prosjekt


P3M3® (P
ortfolio, Programme and Project Management Maturity Model) er et praktisk, konsist og enkelt verktøy for gjennomføring av modenhetsanalyser i prosjekt, program og portefølje.


Devoteam Fornebu Consulting er akkreditert til å gjennomføre akkrediterte modenhetsanalyser.  Som akkreditert PRINCE2® konsulentselskap har vi - både i eget arbeid og i prosjektarbeid med våre kunder - fått god innsikt i viktigheten av å gjennomføre modenhetsanalyser.


P3M3 er utviklet av The Cabinet Office, eies og forvaltes av AXELOS Limited, og er en åpen og erfaringsbasert modenhetsmodell med fokus på ledelsesklima.

Hvorfor P3M3?

P3M3 er et verktøy for å 

 

Modellen

P3M3 inneholder tre modeller som muliggjør en uavhengig vurdering.

Modellene er uavhengige, slik at en organisasjon kan være bedre på programstyring enn prosjektstyring.

Modenhetsnivåer og vurdering av disse

Modenhetsnivåene er basert på Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Universitys Capability Maturity Model (USA).

Modenhet i ledelsesklima kategoriseres i fem modenhetsnivåer:

Nivå 1 – Prosessbevissthet (Awareness process) – Virksomheten kan identifisere et initiativ (eksempelvis et prosjekt), men har ingen strukturert tilnærming til håndteringen av det
Nivå 2 – Repeterbar prosess (Repeatable process) – Det er områder der man har startet å benytte standard arbeidsmetoder til (eksempelvis) prosjekter, men det er ingen konsistens på tvers av organisasjonen
Nivå 3 – Definert prosess (Defined process) – Det er et konsistent sett av standarder for alle (eksempelvis) prosjekter i hele virksomheten og det er klare eierskap knyttet til de tilhørende prosessene
Nivå 4 – Styrt prosess (Managed process) – Virksomheten styrer og måler sin prosesseffektivitet gjennom faktabaserte leveranseforbedringer basert på ytelsesmålinger.  Virksomheten fokuserer på å optimalisere sine kvantitativt styrte prosesser som også tar hensyn til endrede behov og rammebetingelser. Det foreligger etterspørselsprognoser for kapasitet og kapabilitet , eksempelvis gjennom porteføljeanalyser
Nivå 5 – Optimert prosess (Optimised process) – Virksomheten fokuserer kontinuerlig på ende til ende optimalisering  av sine prosesser basert på endrede behov og rammebetingelser.  Det læreres hele tiden av erfaring, og det er en bærekraftig og verdibasert  kultur for styring og utvikling i virksomheten. Alle virksomhetsprosesser forvaltes helt i tråd med virksomhetens strategi

 

Modenheten i ledelsesklimaet for portefølje-, program- og prosjekt kartlegges individuelt innen syv definerte prosessperspektiv:

  1. Ledelse (Management Control) – Kontroll på gjeldende initiativ
  2. Gevinstoppfølging (Benefits Management) – Definisjon, oppfølging og uttak av gevinster knyttet til investeringer
  3. Økonomistyring (Financial Management ) – Styring og kontroll av investeringer gjennom prosjektbegrunnelsen (Business Case) og budsjettkontroll
  4. Interessentoppfølging (Stakeholder Management) –Initiativets inngrep, og kommunikasjon, med omverdenen for å minimere de negative implikasjonene som engasjementet kan medføre
  5. Risikostyring (Risk Management) – Fokus og tiltak for å unngå/ redusere konsekvenser av trusler og fremdyrking av muligheter
  6. Strategisk styring (Organisational Governance)  – Kontroll av initiativ som settes i gang, og samsvar mellom investeringer og virksomhetens strategi
  7. Ressursstyring (Resource Management ) – I hvilken ustrekning virksomheten utvikler sine egne talenter, og dynamisk benytter ressursene for best mulig håndtering av perioder med høy belastning

 

Det er enkelt å komme i gang

Som akkreditert konsulentorganisasjon kan Fornebu Consulting gjennomføre en akkreditert modenhetsanalyse. Ta kontakt med Ingar Brauti som er registrert konsulent, eller daglig leder Jonas Höfde.

Du kan selv gjennomføre en egen vurdering av din virksomhet innen de områdene som du har behov for. Modellene er fritt tilgjengelig, og flere ”Self Assessment ” verktøy og instruksjoner finner du på http://www.p3m3-officialsite.com/

Mer informasjon om AXELOS' standarder finner du på https://www.axelos.com/  
 

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon